Reference


KaM servis Praha®

vznikl jako sdružení podnikatelů v roce 1995 a od samého počátku je jeho prioritou špičková kvalita odvedené práce.

O výsledcích práce sdružení svědčí rozsah poskytnutých služeb dosud bez jediné reklamace, provedené audity, vypracované vnitřní předpisy, směrnice, posouzení vysokého požárního nebezpečí schválená orgány státního požárního dozoru, ostatní dokumentace požární ochrany a dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (analýza rizik) pracovních činností profesí (funkcí), pracovišť a zařízení z hlediska BOZP prováděná na základě ustanovení § 102 odst. 3 a 4 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, návrhy na zařazení prací do kategorií vypracované podle míry výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, publikační a lektorská činnost a v neposlední řadě externí profesionální servis a pohotovostní servis v oblasti BOZP a PO.

V následujícím přehledu je uveden zkrácený seznam firem, pro které členové sdružení v minulosti vypracovali některý z výše uvedených auditů, poskytovali a dosud poskytují externí profesionální servis nebo pohotovostní servis, popřípadě školili zaměstnance, vedoucí zaměstnance, preventisty PO, členy preventivních požárních hlídek, účastníky kurzů, seminářů a porad pro odborně způsobilé zaměstnance, bezpečnostní techniky a odborně způsobilé osoby v oblasti PO a BOZP.

 • KROLAN s.r.o. – stavební klempířství
 • SUBTERRA a.s.
 • Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.
 • Vězeňská služba ČR
 • Institut vzdělávání VS ČR
 • Středisko společných činností Akademie věd ČR
 • Grantová agentura ČR
 • Úřad vlády ČR – Institut vzdělávání
 • TELPOS Praha – Ing. Antonín Matouš
 • Divadlo Minor – Praha
 • Banzai, s.r.o.
 • Rekonstrukce a fasády, s.r.o.
 • Reiwag, s.r.o.
 • Starlog, s.r.o.
 • LPP Retail, s.r.o.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Ferex, s.r.o.
 • Beck cz, s.r.o.
 • HQH systém, s.r.o.
 • Policejní prezidium ČR
 • Okresní soud Praha východ
 • ALUCON, s.r.o.
 • Orwag, s.r.o.
 • JHP mosty, s.r.o.
 • TSS Eko, spol. s.r.o.
 • TSS Energo, spol. s r.o.
 • GRADUA, s.r.o.
 • XEOS, spol. s r.o.
 • Gift Print group, s.r.o.
 • PEMAR, s.r.o.
 • ITI TŰV, s.r.o.
 • MUZO Praha, s.r.o.
 • Stavby silnic a železnic Praha, a.s.
 • Stavby silnic a železnic – oborový závod 5 – Ústi nad Labem
 • Železnobrodské sklo a.s.
 • Léčebna respiračních nemocí Prosečnice
 • Mostro a.s.
 • Zbirovia a.s.
 • Obchodní tiskárny Kolín, divize Hradištko pod Medníkem
 • Safina a.s.
 • Centrum odborné přípravy technicko hospodářské Praha
 • Dálniční stavby Praha a.s. – obalovna živičných směsí Šlovice
 • Stavby silnic a Železnic Praha a.s. – obalovna živičných směsí Herink
 • Okresní soud Praha západ
 • Vodárny Kladno Mělník a.s – areál Kralupy nad Vltavou
 • DITHERM, a.s.
 • Krajský obchodní soud v Praze
 • Krajský soud v Praze
 • Telekomunikační montáže Praha
 • Sdružení pro BOZP a PO
 • T.E.P. Praha – Ivana Kubičková – akreditované středisko BOZP a PO
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Krajský soud v Plzni
 • CENIA