Dokumentace BOZP a PO

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)


Vypracování dokumentace BOZP:

  • vnitřní předpisy, směrnice vztahující se k problematice organizace a řízení BOZP, evidence pracovních úrazů, odškodňování pracovních úrazů, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), ochranných nápojů a mycích, čistících a desinfekčních prostředků,
  • vzorové seznamy činností, profesí a povolání pro poskytování OOPP (na základě provedené analýzy rizik a podle požadavků NV č. 495/2001 Sb.),
  • další dokumentace (místní provozní bezpečnostní předpisy (řády), pracovní pokyny atp.,

 

V oblasti požární ochrany (PO)


Vypracování dokumentace PO:

  • ve smyslu ustanovení §15 odst.1, zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, v platném znění a v rozsahu oddílu sedmého: „Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany“ vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb..