Audity

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

 

  • plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně návrhů na opatření,
  • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (analýza rizik) pracovních činností, profesí (funkcí), pracovišť a zařízení (na základě ustanovení § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) včetně hloubkové bezpečnostní inventury a návrhů na opatření,

 

V oblasti hygieny práce

 

  • návrh na zařazení prací do kategorií (na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) vypracovaný podle míry výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců,

 

V oblasti požární ochrany (PO)

 

  • začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí ve smyslu ustanovení § 4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a příslušných ustanovení vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • posouzení vysokého požárního nebezpečí činností a objektů ve smyslu ustanovení § 4, odst.3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a příslušných ustanovení vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),