Profilové činnosti

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)


a/ audity:

 • plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně návrhů na opatření,
 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (analýza rizik) pracovních činností, profesí (funkcí), pracovišť a zařízení (na základě ustanovení § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) včetně hloubkové bezpečnostní inventury a návrhů na opatření,

b/ vypracování dokumentace BOZP:

 • vnitřní předpisy, směrnice vztahující se k problematice organizace a řízení BOZP, evidence pracovních úrazů, odškodňování pracovních úrazů, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), ochranných nápojů a mycích, čistících a desinfekčních prostředků,
 • vzorové seznamy činností, profesí a povolání pro poskytování OOPP (na základě provedené analýzy rizik a podle požadavků NV č. 495/2001 Sb.),
 • další dokumentace (místní provozní bezpečnostní předpisy (řády), pracovní pokyny atp.,

c/ zajištění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP
(na základě ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) v rozsahu:

 • vypracování osnovy školení,
 • vypracování zkušebních testů k ověření znalostí vedoucích zaměstnanců,
 • vlastní školení (v rozsahu, který bude stanoven na základě dohody se zaměstnavatelem),
 • ověření znalostí a závěrečné hodnocení školení,
 • vydání písemného osvědčení vedoucím zaměstnancům o absolvování školení,

zpracování dokumentace o školení (na základě ustanovení § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění)

d/ výkon činností odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP u právnických a podnikajících fyzických osob (formou externího servisu),

e/ poradenství v oblasti BOZP,

f/ pohotovostní servis v oblasti BOZP zajišťovaný prostřednictvím mobilních telefonů (24 hodin denně všechny informace z oboru, které je možno po telefonu sdělit) s možností výjezdu a pomoci na místě (na zvláštní žádost objednatele),

g/ přednášková činnost v oblasti BOZP (téma a rozsah se stanovuje po dohodě s objednatelem),

h/ interaktivní semináře k metodice provádění identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (analýzy rizik) pracovních činností, profesí (funkcí), pracovišť a zařízení (semináře je možno uskutečnit internátní nebo polointernátní formou na místě, které si může vybrat a zajistit objednatel).

Poznámka:
Výše uvedené činnosti v oblasti BOZP poskytujeme na základě předem uzavřené písemné smlouvy ve smyslu obchodního zákona (záruka kvality a odpovědnost za provedenou práci je součástí smluvního vztahu).

 

V oblasti hygieny práce


a/ audity

 • návrh na zařazení prací do kategorií (na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) vypracovaný podle míry výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců,

b/ poradenství a služby

 • vycházející ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dalších obecně závazných předpisů a dosud platných předpisů ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Jedná se především o problematiku rizikových faktorů pracovních podmínek, kontrolovaných pásem (dříve rizikových pracovišť), rizikových prací, práce žen a mladistvých, hygienického uspořádání pracovišť, velikosti a vybavení sanitárních zařízení atp. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a další)

Poznámka:
Výše uvedené činnosti v oblasti HP poskytujeme rovněž na základě předem uzavřené písemné smlouvy ve smyslu obchodního zákona (záruka kvality a odpovědnost za provedenou práci je součástí smluvního vztahu).

 

V oblasti požární ochrany (PO)


a/ audity:

 • začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí ve smyslu ustanovení § 4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a příslušných ustanovení vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • posouzení vysokého požárního nebezpečí činností a objektů ve smyslu ustanovení § 4, odst.3 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a příslušných ustanovení vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

b/ vypracování dokumentace PO

 • ve smyslu ustanovení odstavce 1 §15, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a v rozsahu oddílu sedmého „Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany“ vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

c/ zajištění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
(na základě ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb. o PO a § 23 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., (o požární prevenci) v rozsahu:

 • vypracování tématického plánu a časového rozvrhu školení,
 • vypracování zkušebních testů k ověření znalostí vedoucích zaměstnanců,
 • vlastní školení (v rozsahu, který bude stanoven na základě tématického plánu a časového rozvrhu školení po dohodě se zaměstnavatelem),
 • ověření znalostí a závěrečné hodnocení školení,
 • vydání písemného osvědčení vedoucím zaměstnancům o absolvování školení,
 • zpracování dokumentace o školení,

d/ zajištění odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek
zřízených podle ustanovení § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o PO (na  základě  ustanovení §16 zákona č. 133/1985 Sb, o PO a §24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) včetně ověření jejich znalostí a zpracování potřebné dokumentace,

e/ zajištění odborné přípravy preventistů požární ochrany
(na základě ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb. o PO a § 25 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

f/ výkon činností odborně způsobilé osoby v oblasti PO u právnických a podnikajících fyzických osob (formou externího servisu),

g/ poradenství v oblasti PO,

h/ pohotovostní servis v oblasti PO zajišťovaný prostřednictvím mobilních telefonů (24 hodin denně všechny informace z oboru, které je možno po telefonu sdělit) s možností výjezdu a pomoci na místě (na zvláštní žádost objednatele),

Poznámka:
Výše uvedené činnosti v oblasti PO poskytujeme rovněž na základě předem uzavřené písemné smlouvy ve smyslu obchodního zákona (záruka kvality a odpovědnost za provedenou práci je součástí smluvního vztahu).