Doplňkové služby

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

  • přednášková činnost v oblasti BOZP (téma a rozsah se stanovuje po dohodě s objednatelem),
  • interaktivní semináře k metodice provádění identifikace nebezpečí a hodnocení rizik (analýzy rizik) pracovních činností, profesí (funkcí), pracovišť a zařízení (semináře je možno uskutečnit internátní nebo polointernátní formou na místě, které si může vybrat a zajistit objednatel).
  • poradenství v oblasti BOZP

 

V oblasti hygieny práce


poradenství a služby

  • vycházející ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dalších obecně závazných předpisů a dosud platných předpisů ministerstva zdravotnictví ČR.
  • Jedná se především o problematiku rizikových faktorů pracovních podmínek, kontrolovaných pásem (dříve rizikových pracovišť), rizikových prací, práce žen a mladistvých, hygienického uspořádání pracovišť, velikosti a vybavení sanitárních zařízení atp. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a další)

 

V oblasti požární ochrany


poradenství v oblasti PO